Hiện tại, trường Cao đẳng Giao thông Vận tải có 7 khoa:
  • Khoa Đại cương
  • Khoa Công nghệ Thông tin
  • Khoa Kinh tế
  • Khoa Kỹ thuật Ôtô
  • Khoa Kỹ thuật Xây dựng
  • Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử
  • Khoa Giao thông thủy